احیای ، 10 1 94 تا 99 حرکت ساده نسخه های مهارت های پیشرفته از 10 در 1