آنچه که استفاده از سنگ دولومیت و استفاده از آن در صنایع است