آنچه که در این روند از روی جدا از زباله های الکترونیکی