آنچه که فرایند استفاده می شود که برای استخراج سنگ آهک