چگونه می توانم جدایی، جدایی از سنگ معدن مغناطیسی کار